Vuxen stöttar en kvinna på ett skyddat boende

Specialistteamet som finns nära till hands: ”En trygghet för både personal och klienter”

På Amplius utrednings- och behandlingshem Ellagård arbetar all personal mot samma mål: att skapa trygga relationer till sina klienter, för att hjälpa till att skapa tryggare relationer mellan förälder och barn. I den dagliga miljöterapin jobbar behandlingspedagoger nära de boende. Men i tätt samarbete arbetar också ett specialistteam med specialiserad kompetens – något som gynnar förändringsarbetet brett. 

– Jämfört med inhyrda konsulter är vi med i själva grunden i verksamheten. Vi finns tillgängliga hela tiden både för klienter, personal och ledning, och kan agera direkt utan någon fördröjning, säger Tova Winbladh, leg. psykolog med psykologledningsansvar för Amplius alla verksamheter, och del i specialistteamet.

I Amplius specialistteam ingår leg. psykolog, leg. psykoterapeut, leg. sjuksköterska, och två socionomer med utrednings- respektive behandlingsansvar.

Stora fördelar med anställd specialistkompetens

Att ha legitimerad personal som kan utföra hälso- och sjukvårdsinsatser anställd direkt i verksamheten bidrar till både en större tillgänglighet och trygghet, menar Tova.

– Behandlingspedagogerna har tillgång till oss när de behöver fråga om något som går utanför deras roller, de behöver inte vänta. För klienterna innebär det att vi är med i det dagliga arbetet kring dem, och de har full tillgång till exempelvis psykologinsatser hela tiden. 

– Vi kan följa processerna väldigt nära, och upptäcka i god tid när det finns behov av olika insatser. Även för oss i teamet blir det en trygghet – vi får en helhetsbild av verksamhetens alla delar och vet hur vardagen ser ut på Ellagård.

Samverkan – med barnet i fokus

Viktigast i allt arbete på Ellagård och Amplius är att utgå från evidensbaserade arbetssätt som sätter barnets behov i centrum i alla insatser. Alltid med grunden i BBIC – barns behov i centrum, etablerat och rekommenderat arbetssätt från Socialstyrelsen. 

– Det betyder att vi utgår från vad som gagnar barnet och hur vi kan lyfta fram barnets röst. Det kan låta ganska lätt, men det är svårt. Vi vuxna pratar gärna med andra vuxna, och det är lätt hänt att vi glömmer barnens behov, framför allt när de inte kan prata. Därför måste vi arbeta systematiskt med det här hela tiden, och utvärdera hur våra insatser landar. Följa upp och hela tiden återföra till BBIC. Både på kort och lång sikt. 

För att se till att arbetet går i rätt riktning sker regelbundna avstämningar både inom specialistteamet, med behandlingspedagoger och med ledning. Ett eget specialistteam underlättar också samverkan med övrig vårdverksamhet, som exempelvis BUP, förklarar Tova.

Trygghet och transparens lägger grunden

På Ellagård arbetar personal och ledning utifrån devisen att nyckeln till ett framgångsrikt förändringsarbete i samspelet mellan förälder och barn är trygga relationer – även relationer medarbetare emellan.

– Det är a och o att alla vi som jobbar tillsammans känner en grundtrygghet och att vi samarbetar med varandra, klienterna och Socialtjänsten. 

Tova själv kommer från en KBT-tradition där fokus läggs på att förstärka det som fungerar bra i en relation, för att få till ett tryggt förändringsarbete. In i sin roll på Amplius tar hon med sig kunskaper och insikter från tidigare erfarenheter av att arbeta med familjer och barn. Bland annat att en viktig del i att uppnå trygghet handlar om transparens.

– Att vi alla spelar med öppna kort är jätteviktigt. Att vi pratar med varandra, och rör oss gemensamt mot ett mål som vi formulerar tillsammans. Att klienterna hela tiden får en förutsägbarhet och blir respektfullt bemötta för att orka genomföra det förändringsarbete som krävs. Det kan vara jobbigt. För att orka behöver man känna att man är på en trygg plats.

För ett fungerande familjeliv

Det familjefokuserade och relationella perspektivet genomsyrar inte bara Ellagård utan också övriga verksamheter på Amplius. Det är ovan beskrivna arbetsmetoder, förhållningssätt och värderingar som sätter ramarna för hur arbetet ska ske.

Men lägger vi för en stund allt det åt sidan blir det nästan än tydligare. Det allting handlar om är att skapa bästa möjliga insatser och förutsättningar för att underlätta samspelet mellan föräldrar och barn – och i förlängningen hela familjelivet. 

– Alla föräldrar står inför liknande utmaningar. Att lära sig förstå sitt barns behov, och att ta hand om sig själv så att man orkar möta de behoven. Det är samma för alla – det är svårt med föräldraskap. Vissa har större utmaningar. Då kan man få stöd från oss, säger Tova.

Det här kan Amplius specialistteam hjälpa med:

  • Familjeterapi
  • Parterapi
  • Föräldrastöd
  • Föräldrautbildning
  • Samspelsbehandling
  • Neuropsykiatrisk utredning
  • Krissamtal
  • Psykiatrisk bedömning av både barn och föräldrar
  • Behandling av psykisk ohälsa hos barn
  • I vissa fall behandling av psykisk ohälsa hos föräldrarna (men i första hand förespråkar vi en samverkan med vården utanför Ellagård, så att föräldrarna får bra vårdkontakter i sin hemkommun)

Amplius specialistteam finns tillgängliga i och för alla Amplius verksamheter, och kan även bidra med öppenvårdsinsatser efter avslutad placering.

MENY