barn leker med en blomma

Med högsta kvalitet
– i varje insats

Det är vår vision. I varje ärende strävar vi efter att göra lite mer för att alltid erbjuda utredning, vård och behandling av högsta kvalitet. Det gör vi genom att se till att alla insatser bygger på grundlig kunskap, kompetens och erfarenhet.

Vi lägger stor vikt vid att samtliga våra medarbetare har minst en tvåårig relevant teoretisk utbildning och mångårig erfarenhet av utredning, vård och behandling. På årsbasis genomför vi fortbildningsserier inom de metoder som verksamheterna utgår från.

Vi har ett beprövat ledningssystem som utvecklats under många år. Det systematiska kvalitetsarbetet är väl förankrat i alla led i organisationen. Utöver det dagliga förbättringsarbetet som sker i verksamheterna har vi ett kvalitetsråd som arbetar operativt med systematiskt förbättringsarbete och strategiska kvalitetsutvecklingsfrågor. Vi arbetar just nu med att certifieras i ISO9001.

Amplius är medlem i Vårdföretagarna, Svenskt Näringsliv, Svenska Vård, SSIL och HVB-guiden. Vi deltar på mässor och konferenser där vi utbyter tankar, erfarenheter och idéer med uppdragsgivare och andra kollegor i branschen, också det en viktig del i vårt utvecklingsarbete. Vi mäter vår kvalitet genom evidensbaserade skattningar, externa kvalitetsundersökningar och klientundersökningar.

Referenser och kvalitetsrapport finns att lämna på begäran.