mamma och barn cyklar på en äng

Reform ska stärka rättigheterna för vuxna och barn i skyddat boende: ”En fråga om liv och död”

Den 26 juni presenterade regeringen en lagrådsremiss om att skyddade boenden ska regleras och bli en ny placeringsform med tillståndsplikt. Det föreslagna regelverket är tänkt att stärka rättigheterna för våldsutsatta kvinnor och barn som vistas i ett skyddat boende.

– Det är en fråga om liv och död, säger arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg i ett inlägg på Sveriges regerings instagramkonto.

Barnen ska få större fokus

En viktig del i förslaget handlar om ett förstärkt stöd till barn som tillsammans med en våldsutsatt vuxen är i behov skyddsplacering. I stället för att barn ses som medföljande till en våldsutsatt förälder vid placering i skyddat boende, som idag, ska barnen enligt reformförslaget bli ”egna beslutsbärare”, och bedömas individuellt. Därmed ska de också få ett eget beslut om insatsen.

Barnen ska ha en särskilt utredd socialsekreterare för utökat och anpassat stöd, och få stärkt tillgång till hälso- och sjukvård, skola och fritidsaktiviteter.

– Den reform vi nu presenterar innebär ett stort steg i rätt riktning för våldsutsatta barn och vuxna. Vi vet att alltför många barn som lever i skyddat boende ofta går miste om sin skolgång vilket riskerar att få förödande konsekvenser för dessa barns framtid och risk att hamna i utanförskap. Jag är därför glad att vi nu går fram med förslag till hur vi kan förbättra och stärka barns situation i skyddade boende. Alla barn har rätt till en ljus och trygg framtid, säger socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall i ett pressmeddelande från regeringen.

Tillståndsplikt från IVO ska höja kvaliteten

Inspektionen för vård och omsorg verkar för att patienter och brukare ska få insatser som är säkra och av god kvalitet, genom att granska att den svenska vården och omsorgen följer lagar och regler.

Regeringens förslag går också ut på att införa tillståndsplikt från IVO för skyddade boenden – för att höja kvaliteten och få bättre skydd för våldsutsatta kvinnor och barn. Förhoppningen är att det i förlängningen ska få fler att våga lämna våldsamma relationer.

– Vi välkomnar reformen, det är en reform som vi länge efterfrågat. På våra skyddade boenden så tillämpar vi samma ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete och barnrättsperspektiv som vi gör inom våra tillståndspliktiga verksamheter. Steget till att gå över till en tillståndspliktig verksamhet blir inte så stort för oss, men reformen kommer att stärka barnperspektivet och på nationell nivå leda till att de vuxna och barn som är i behov av skydd, får insatser som är av högre och jämnare kvalitet, säger Yjvesa Mujaj, vd på Amplius.

Även IVO ställer sig positiva till förslaget:

– Då får vi möjlighet att ställa krav, möjlighet att stänga och att granska ägare och ledning säger Frida Tamke på IVO till Sveriges Radio.

Regeringen väntas lägga fram en proposition under hösten 2023 och den nya regleringen ska enligt lagrådsremissen träda i kraft 1 mars 2024.

Reformförslaget i korthet
  • skyddat boende införs som en ny placeringsform i socialtjänstlagen
  • skyddat boende ska drivas med god kvalitet
  • tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) krävs för privata utförare
  • barnrättsperspektivet stärks