trygg och omsorgsfull familj

Anknytningsbaserad familjeterapi (ABFT) ska stärka tilliten

Anknytningsbaserad familjeterapi (ABFT) är en metod som utvecklats för att minska psykisk ohälsa och stärka relationer i familjer. Idag har man börjat använda metoden även i arbete med yngre barn, anpassat utifrån ålder och mognad.

ABFT är en manualbaserad metod som bygger på strukturell familjeterapi och anknytningsteori, och är utprovad i flera studier med lovande resultat. Behandlingens fokus är att stärka relationerna och tilliten i familjen med syfte att öppna upp kommunikationen, vara ett stöd i behandlingen samt öka den psykiska hälsan hos alla familjemedlemmarna.

ABFT på Ellagård

Ellagård, Amplius utrednings- och behandlingshem för familjer i Höör, erbjuder ABFT-behandling till barn och föräldrar som är placerade på Ellagård, för att stärka relationen dem emellan. 

På Ellagård använder vi ABFT som ett av flera möjliga verktyg för att arbeta med familjer som haft stora anknytningsbrott och för att hjälpa till att återskapa trygga relationer. Vi använder inte ABFT som behandling för t.ex. depression eller andra tillstånd där det finns bättre lämpade behandlingsformer.

Ann-Louise Danlarén – en av tre certifierade inom ABFT

Ann-Louise Danlarén arbetar sedan 2022 som terapeut och par- och familjeterapeut med utgångspunkt från Ellagård. Hon är en av tre personer i Sverige med certifiering inom metoden ABFT.

Ann-Louise Danlarén är socionom med magister i socialt behandlingsarbete, leg. psykoterapeut med par-och familjeinriktning, leg. hälso- och sjukvårdskurator. Hon har också en grundutbildning i EFT 2017, med fördjupning 2019.

Sedan 2013 har Ann-Louise arbetat med ABFT, och är sedan 2019 en av tre certifierade inom ABFT. Hon har undervisat i ABFT steg 1 på terapeututbildningen vid Lunds universitet.

I hela sitt yrkesliv, som sträcker sig över trettiofem år, har Ann-Louise arbetat med barn, ungdomar, parrelationer och familjer – som kurator, inom barnpsykiatrin och som terapeut och familjeterapeut på HVB. I över tio år har hon undervisat blivande socionomer vid Malmö universitet, främst i samtalsmetodik.

 

Workshop om ABFT

Som ett led i att sprida och fördjupa metoder inom anknytningsbaserad familjeterapi är Ann-Louise inbjuden att föreläsa tillsammans med Sandra Nilsson, socionom, leg. psykoterapeut och trainer/supervisor i ABFT, vid en workshop med inriktning på just ABFT.

Ann-Louises del av föreläsningen kommer att röra ABFT-metodens användningsområde i familjer där det finns missbruk, samt för familjer som får behandling inom ramen för HVB-placering.

Workshopen riktar sig till socionomer och psykologer inom sjukvård och socialtjänsten, och äger rum den 1–3 november 2023.

MENY