Amplius kvalitetsarbete

Alltid steget längre: ”Vi vill överträffa förväntningarna på oss”

Med högsta kvalitet i varje insats. Det är Amplius vision – och mission. Det som medarbetare i alla Amplius verksamheter gemensamt strävar efter. Men vad betyder det i praktiken? Annika Larsson, HR- och kvalitetsutvecklare på Amplius, berättar hur hon ser på det.

– Kvalitet är en ständigt pågående process. Det handlar inte bara om att följa lagstadgade krav på oss som verksamma inom vård och omsorg. Vi försöker alltid göra lite mer i varje insats, både för våra uppdragsgivare och våra boende och familjehem.

På Amplius betonas vikten av att inte stanna vid minsta möjliga insats, utan att alltid ta steget längre. Och att det är just alla medarbetare tillsammans som gör det.
– Redan när vi startade Amplius satte vi högt fokus på kvalitet. Den är summan av vår samlade erfarenhet och kunskap, säger Annika.

Ja, stabil kompetens från erfarenhet och kunskap hos medarbetare i verksamheten bidrar i mångt och mycket till en högre kvalitet i det operativa arbetet. Därför lägger Amplius stor vikt vid att all personal i både ledning och medarbetare som dagligen möter boende och uppdragsgivare ska vara utbildade och ha arbetat inom liknande områden, gärna i många år.

Men erfarenhet och kunskap är heller inte allt.
– Det viktigaste för att uppnå hög kvalitet är att vi har engagerad personal, lägger Annika till. Att det finns en vilja och en motivation hos alla som jobbar här.

För att verkligen ta vara på medarbetarnas kompetens – och engagemang – behövs ett metodiskt utvecklings- och kvalitetsarbete. Processer som är till för att både förbättra och underlätta personalens arbete, förklarar Annika.
– Bara genom att systematiskt jobba med kvalitet kan vi bli bättre, och förebygga avvikelser.

Vad är ett systematiskt kvalitetsarbete?

– Ja, det kan vara många olika saker. Vi jobbar till exempel med att bedöma och analysera risker, avvikelser och förbättringsförslag. Vi har en förbättringslogg där vi för in avvikelser som inte kan åtgärdas direkt och som vi behöver gå igenom senare. Vi gör externa och interna mätningar bland både boende och medarbetare. Allt som bidrar till att göra kvalitetsarbetet bättre för alla.

Systematiken ligger i regelbundna avstämningar och insatser. Ett forum som säkerställer att det sker är Amplius kvalitetsråd. Där sitter Annika tillsammans med verksamhetscheferna, regionchef, psykolog med ledningsansvar och en medarbetare.
– Alla bidrar med olika perspektiv. Genom att lyfta förbättringsområden kan vi arbeta förebyggande för att vi inte ska hamna fel framåt. Där kommer vi överens om hur vi för informationen vidare till arbetsplatsträffarna i verksamheterna så att alla får ta del av vad som kommer in. Så att vi alla kan arbeta förebyggande tillsammans.

Vad är bra med ett kvalitetsråd?

– Det är ett jättebra forum för att kunna driva ett enhetligt kvalitetsarbete över alla Amplius verksamheter. Grunden som vi lägger i rådet för vårt framtida kvalitetsarbete är väldigt omfattande för den här storleken av bolag.

Annika lägger till:
– Jag tror också att det bidrar till att alla medarbetare förstår hur allting hänger ihop för att uppnå hög kvalitet, varför kvalitetsprocesser är viktiga. Det ger ett mervärde både internt och gentemot boende och uppdragsgivare. Vi vill alltid överträffa förväntningarna på oss.

MENY